Adatvédelmi nyilatkozat

Az uragyavendeghaz.hu internetes oldalon a szálláshely foglalása során a Vendégek személyes adataikat – név, cím, e-mail cím, telefonszám – önkéntesen a Szolgáltató rendelkezésére bocsátják. Jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató a Vendégeket tájékoztassa ezen személyes adatok kezelésének részleteiről.

A szálláshely foglalása során a képernyőn megjelenő négyzet kipipálásával a Vendég önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató – a részére az internetes felületen megadott – személyes adatokat az alábbi módon kezelje.

A személyes adatokat a Szolgáltató csak foglalások nyilvántartása érdekében kezeli, azokat 3. személy részére nem adja át, nyilvánosságra nem hozza. Hatósági megkeresés, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén a hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával tesz eleget. A személyes adatokat a Szolgáltató a foglalástól számított öt évig tartja nyílván.

A Vendég kérelmezheti a Szolgáltatónál tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint – a kötelező adatkezelés kivételével – azok törlését vagy zárolását. A Vendég kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól. A személyes adatok törlését, módosítását, zárolását a Szolgáltatónak küldött e-mail, vagy postai levél útján kérhető. A Szolgáltató a kérés kézhezvételét követő harminc napon belül köteles eljárni, és ennek eredményéről a Vendéget értesíti. Ha a Szolgáltató a Vendég helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő harminc napon belül írásban vagy a Vendég hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő levelében tájékoztatja a Vendéget a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

A Szolgáltató az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az a törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa a Vendégek magánszférájának védelmét. Gondoskodik az adatok biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató fenntartja jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításának jogát. A fent nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Szolgáltató:
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-95111/2016.
Név: GASEXPERT Kft., 1093Budapest, Lónyai u. 7. sz.
E-mail: info@uragyavendeghaz.hu